Weather in Fukui

A

-2
Awara

E

-2
Echizen

F

-2
Fukui

I

-2
Imadate

K

-2
Katsuyama

M

+2
Mikata

M

+2
Mikatakaminaka

N

+2
Nanjo

-2
Nyu

O

+2
Obama

+10
Oi

-2
Ono

S

-2
Sabae

-2
Sakai

T

+2
Tsuruga

Y

-2
Yoshida

0