Weather in Kagawa

A

+17
Ayagawa

H

+17
Higashikagawa

K

+17
Kagawa

+17
Kanonji

+17
Kita

M

+17
Marugame

+17
Mitoyo

N

+17
Nakatado

S

+17
Sakaide

+17
Sanuki

S

+17
Shodoshima

T

+17
Takamatsu

Z

+17
Zentsuji

0